ಪೂಜೆ ಹಾಡುಗಳು

  1. ಸಂಕಟನಾಶನ ಶ್ರೀ ಗಣೇಶ ಸ್ತೋತ್ರ
  2. ಲಂಬೋದರ ಲಕುಮಿಕರ
  3. ಕರಾಗ್ರೇ ವಸತೇ ಲಕ್ಷ್ಮಿ
  4. ಗುರುಬ್ರಹ್ಮ ಗುರುರ್ವಿಷ್ಣು
  5. ತಮಸೋಮಾ ಜ್ಯೋತಿರ್ಗಮಯ